pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

Beneficiar

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, creată în decembrie 2000 pentru a contribui la îmbunătățirea bunăstării populației prin servicii directe, activități de cercetare, comunicare și formare, precum și politici dezvoltare și analiză. Portofoliul ARPS include peste 100 de proiecte de comunicare și cercetare - studii calitative și cantitative cu nivel ridicat de dificultate, având ca grupuri țintă diverse categorii de populație și abordând teme unice în România sau în lume. ARPS utilizează tehnici moderne și inovatoare în cercetarea pieței, a implementat trei sisteme de management al calității și lucrează cu un număr mare de consultanți specializați în diferite domenii: marketing, management, resurse umane, sociologie, educație, psihologie, medicină.

Echipa ARPS este experimentată și profesionistă, orientată spre client și flexibilă, de încredere și acționează cu integritate ridicată și adaptabilă la orice necesități specifice ale proiectului. ARPS are o echipă de personal calificat cu experiență în furnizarea tuturor tipurilor de proiecte, studii, campanii de comunicare și servicii directe. Asociația noastră are în prezent 20 de angajați permanenți (manageri de proiect, psihologi, sociologi, experți în cercetare, analiști de baze de date etc.), precum și o rețea proprie de colaboratori naționali

Campaniile de cercetare și comunicare sunt două componente importante ale activității ARPS, în special în domeniile social, sănătate, migrație și discriminare. ARPS a coordonat și a contribuit la mai multe rapoarte de cercetare vizând diferite grupuri de populație și părți interesate, inclusiv: Direcții strategice în promovarea vaccinării (2013); Studiu privind impactul economic al consumului nociv de alcool asupra sistemului de sănătate din România (2013); Studiu privind fenomenele de imigrare în România. Integrarea străinilor în societatea românească (2011); Barometrul pentru integrarea imigranților (2013, 2014 și 2015); Impactul imigrației asupra pieței muncii din România (2016); Emigrarea forței de muncă cu înaltă calificare din România. O revizuire a domeniilor de cercetare și dezvoltare, tehnologie medicală și informațională și comunicare (2017), perspective comportamentale despre COVID-19 în România (2020) etc.

Cercetarea  reprezintă o componentă importantă a activității asociației, abordările fiind direcționate, cu precădere, spre probleme sociale, de sănătate și migrație. Proiectele noastre de cercetare privind social, sănătate și migrație au inclus componente atât cantitative, cât și calitative - sondaje și interviuri aprofundate și focus grupuri cu reprezentanți ai principalelor grupuri țintă, părților interesate și/sau factorilor de decizie.

Înființarea și dezvoltarea rețelelor și coalițiilor prezintă un interes mai recent pentru ARPS, care a contribuit la Coaliția pentru o nouă prevenire 2013 în domeniul sănătății și la rețeaua de organizații și cercetători din domeniul migrației și platforma asociată http : //e-migratie.ro. În 2015, ARPS s-a alăturat Coaliției Breath România și parteneriatului fără fum. În 2017, ARPS a înființat și coordonat Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților. Rețelele au un dublu scop: conectarea actorilor sociali la realitățile și problemele din domeniile migrației și sănătății și îmbunătățirea politicilor și practicilor care afectează grupurile țintă ARPS. În 2015 am înființat Asociația RoHealth - Clusterul Sănătății cu misiunea de a sprijini „procesul de grupare” a diferitelor tipuri de entități legate de sănătate pentru a crește competitivitatea în sectorul sănătății.Organizația are, de asemenea, un accent puternic pe educație și informare și a implementat mai multe campanii de sensibilizare care vizează diferite grupuri (populație generală, femei, adolescenți etc.), utilizând diverse instrumente de comunicare.

Suntem mândri că am colaborat cu succes cu organizații private, guvernamentale, neguvernamentale și interguvernamentale precum: Ministerul Sănătății - Institutul Național pentru Sănătate Publică, Ministerul Educației - Institutul de Științe ale Educației, Organizația Mondială a Sănătății, Arhiva de date sociale din România , Societatea Română de Reumatologie, Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică, Societatea Română de Imuno-dermatologie, Asociația Pacienților cu Boli Autoimune, Inspectoratul școlar al județului Prahova și Bihor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și Timișoara, Filantropia Fundația Timișoara, Asociația Filantropia Oradea, Fundația pentru Scleroză Multiplă Bihor etc.

 

Partener

Centru Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova (CJRAEPh) este  o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi finanţată de către Consiliul Judeţean Prahova. Centrul Judeţean de Resurse şi

Asistenţă Educaţională ( CJRAE) Prahova reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. Scopul instituției este complex și se axează pe: 

  • asigurarea calităţii serviciilor de educație;
  • formarea, dezvoltarea, modelarea aptitudinior şi cultivarea personalităţii;
  • formarea unor conduite pozitive faţă de muncă, viaţă, decizie personală;

CJRAE Prahova dezvoltă următoarele servicii:
•    de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională furnizate prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi cele 23 de cabinete din judeţul Prahova;
•     de terapii logopedice furnizate prin cele 11 cabinete logopedice interşcolare;
•    de orientare/reorientare dinspre scoala specială spre scoala de masă şi invers, prin intermediul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, la propunerea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Prahova;
•   de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă, prin intermediul Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională;
•     de mediere şcolară;
•    de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii în spiritul optimizării activităţii educaţionale;
•     de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, 
•    de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile. 

Beneficiarii serviciilor CJRAE Prahova:
• copii, elevi şi tineri;
• părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor;
• personalul angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;
• membri ai comunităţii locale.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională ( CJRAE) Prahova reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens 

CJRAE Prahova coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.